شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

وبسایت

وبسایت ngom.ir تحت عنوان پایگاه اطلاع رسانی شبکه سلامت اجتماعی کشور

ماه صفر

آخرین اخبار

تصویر برگزاری انتخابات استانی در استان خراسان رضوی
برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان خراسان رضوی

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان خراسان رضوی


تصویر برگزاری انتخابات استانی در استان قم
برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان قم

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان قم


تصویر برگزاری انتخابات استانی در استان ایلام
برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان ایلام

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان ایلام


تصویر برگزاری انتخابات استانی در استان اصفهان
برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان اصفهان

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان اصفهان


تصویر برگزاری انتخابات استانی در استان زنجان
برگزاری انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور در استان زنجان

برگزاری انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور در استان زنجان


تصویر برگزاری انتخابات در استان هرمزگان
برگزاری انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور در استان هرمزگان

برگزاری انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور در استان هرمزگان


تصویر انتخابات استانی خراسان شمالی
برگزاری انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور در استان خراسان شمالی

برگزاری انتخابات استانی پویش سلامت اجتماعی کشور در استان خراسان شمالی


تصویر اولین انتخابات هماهنگ سراسری پویش سلامت اجتماعی
اولین انتخابات هماهنگ سراسری پویش سلامت اجتماعی کشور

اولین انتخابات هماهنگ سراسری پویش سلامت اجتماعی کشور


تصویر آماده سازی گزارش های نهایی
آماده سازی گزارش های نهایی از ابتدای کار پویش سلامت اجتماعی تا انتخابات استانها

آماده سازی گزارش های نهایی از ابتدای کار پویش سلامت اجتماعی تا انتخابات استانها


تصویر تدوین و آماده سازی گزارش های ویدیویی
تدوین و آماده سازی گزارش های ویدیویی پویش سلامت اجتماعی کشور

تدوین و آماده سازی گزارش های ویدیویی پویش سلامت اجتماعی کشور


تصویر گزارش نهایی آماده سازی سایت پویش سلامت اجتماعی
گزارش نهایی آماده سازی سایت پویش سلامت اجتماعی کشور

گزارش نهایی آماده سازی سایت پویش سلامت اجتماعی کشور


تصویر دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین
دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین

سلسله جلسات با ارگان های مربوطه (اداره کل ورزش وجوانان استان قزوین)


  • صفحه بندی :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7