شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

مطالب دسته اخبار

تصویر شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان
حضور شبکه سلامت اجتماعی اصفهان در کمیسیون تخصصی پیشگیری از آسیب اجتماعی

حضور شبکه سلامت اجتماعی اصفهان در کمیسیون تخصصی پیشگیری از آسیب اجتماعی


تصویر شبکه سلامت اجتماعی استان مرکزی
هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان مرکزی با ریاست انجمن مددکاران استان

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان مرکزی با ریاست مددکاران استان


تصویر همکاری شبکه ملی سلامت اجتماعی جوانان کشور و سازمان ساماندهی در پیشگیری آسیب های اجتماعی در مشاغل شهری
سلامت شهروندان در اولویت استان

همکاری شبکه ملی سلامت اجتماعی جوانان کشور و سازمان ساماندهی در پیشگیری آسیب های اجتماعی در مشاغل شهری


تصویر شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان
هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان با مدیر کل فنی و حرفه ای استان

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان با مدیر کل فنی و حرفه ای استان


تصویر شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان
حضور شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان در کمیسیون تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی استان

حضور شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان در کمیسیون تخصصی پیشگیری از آسیب های اجتماعی استان


تصویر شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان
نشست شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان با ستاد مبارزه با مواد مخدر استان

نشست شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان با ستاد مبارزه با مواد مخدر استان


تصویر شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان
جلسه تخصصی دفاتر تسهیلگری با ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان

جلسه تخصصی دفاتر تسهیلگری با ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان


تصویر شبکه سلامت اجتماعی اصفهان
هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان با مدیر کل ورزش و جوانان استان

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان با مدیر کل ورزش و جوانان استان


تصویر شبکه سلامت اجتماعی کشور
اولین کارگاه ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور

اولین کارگاه ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور


تصویر شبکه سلامت اجتماعی  چهار محال و بختیاری
برگزاری ایستگاه سلامتی و ورزش در چهارمحال وبختیاری

برگزاری ایستگاه سلامتی و ورزش در چهارمحال وبختیاری


تصویر شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل
هم اندیشی رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با رئیس کتابخانه عمومی شهرستان بیله سوار

هم اندیشی رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با رئیس کتابخانه عمومی شهرستان بیله سوار


تصویر شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل
هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با امام جمعه محترم شهرستان بیله سوار

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با امام جمعه محترم شهرستان بیله سوار


  • صفحه بندی :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7