شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار برگزاری طرح تاب آوری اجتماعی زنان در هرمزگان

برگزاری طرح تاب آوری اجتماعی زنان در هرمزگان

برگزاری طرح تاب آوری اجتماعی زنان در هرمزگان

شرح خبر

 

 برگزاری طرح تاب آوری اجتماعی زنان محله نخل ناخدای بندرعباس و مجموعه کارگاه های مهارتهای قبل، حین و بعد از ازدواج در شهرستانهای استان هرمزگان به همت شبکه سلامت اجتماعی استان هرمزگان

 


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

فرهنگی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

ورزش و جوانان

انتخابات

استانها

ایران

سمن

فعالین اجتماعی

هرمزگان

طرح تاب آوری