شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار انجام تست غربالگری اولیه اچ آی وی در سمنان

انجام تست غربالگری اولیه اچ آی وی در سمنان

انجام تست غربالگری اولیه اچ آی وی در سمنان

شرح خبر

 

انجام تست غربالگری اولیه اچ آی وی درمناطق آسیب شهر شاهرود با همت شبکه سلامت اجتماعی استان سمنان

 

 


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

فرهنگی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

ورزش و جوانان

انتخابات

استانها

ایران

سمن

فعالین اجتماعی

سمنان