شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان با مدیر کل اجتماعی استانداری اصفهان

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان با مدیر کل اجتماعی استانداری اصفهان

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان با مدیر کل اجتماعی استانداری اصفهان

شرح خبر

 

دیدار و هم اندیشی رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان با مدیر کل اجتماعی استانداری اصفهان


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

فرهنگی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

ورزش و جوانان

انتخابات

استانها

ایران

سمن

فعالین اجتماعی

اصفهان