شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی اخبار هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان با مدیر کل فنی و حرفه ای استان

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان با مدیر کل فنی و حرفه ای استان

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان با مدیر کل فنی و حرفه ای استان

شرح خبر

 

هم اندیشی رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان با دکتر اخوان طبسی مدیر کل فنی و حرفه ای استان اصفهان


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

فرهنگی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

ورزش و جوانان

انتخابات

استانها

ایران

سمن

فعالین اجتماعی

اصفهان