شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی اخبار جلسه تخصصی دفاتر تسهیلگری با ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان

جلسه تخصصی دفاتر تسهیلگری با ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان

جلسه تخصصی دفاتر تسهیلگری با ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان

شرح خبر

 

شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر استان شد.

 جلسه تخصصی دفاتر تسهیلگری با ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

فرهنگی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

ورزش و جوانان

انتخابات

استانها

ایران

سمن

فعالین اجتماعی

اصفهان