شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار سلامت شهروندان در اولویت استان

سلامت شهروندان در اولویت استان

همکاری شبکه ملی سلامت اجتماعی جوانان کشور و سازمان ساماندهی در پیشگیری آسیب های اجتماعی در مشاغل شهری

شرح خبر

به گزارش روابط عمومی شبکه سلامت اجتماعی کشور، در نشستی که دبیر شبکه ملی سلامت اجتماعی جوانان کشور با سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی برگزار شد، به بررسی راهکارها و اقداماتی پرداخته شد تا در مشاغل شهری قبل از مرحله بروز آسیب های اجتماعی بتوان ورود کرده و با شناسایی چالش ها، آموزش و آگاه سازی و راهکارهای تخصصی و علمی به صورت میدانی از بروز آنها پیشگیری کرد تا به آسیب منجر نشود.


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

محمدرضا جعفری میزوجی

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده کشاورزی