شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار حضور شبکه سلامت اجتماعی اصفهان در کمیسیون تخصصی پیشگیری از آسیب اجتماعی

حضور شبکه سلامت اجتماعی اصفهان در کمیسیون تخصصی پیشگیری از آسیب اجتماعی

حضور شبکه سلامت اجتماعی اصفهان در کمیسیون تخصصی پیشگیری از آسیب اجتماعی

شرح خبر

حضور شبکه سلامت اجتماعی استان اصفهان در کمیسیون تخصصی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ستاد سازماندهی شهرستان  برخوار از توابع استان اصفهان


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

پویش ملی

محمدرضاجعفری میزوجی

اصفهان

کمیسیون تخصصی پیشگیری از آسیبهای اجتماعی