شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان مرکزی با ریاست انجمن مددکاران استان

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان مرکزی با ریاست انجمن مددکاران استان

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان مرکزی با ریاست مددکاران استان

شرح خبر

هم اندیشی رییس شبکه سلامت اجتماعی استان مرکزی با ریاست انجمن مددکاران استان مرکزی جهت همکاری و استفاده از مشاورین و مدرسین و مددکاران اجتماعی جهت ارتقا سلامت اجتماعی استان


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضاجعفری میزوجی

استان مرکزی

مددکاری