شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی اخبار آماده سازی گزارش های نهایی از ابتدای کار پویش سلامت اجتماعی تا انتخابات استانها

آماده سازی گزارش های نهایی از ابتدای کار پویش سلامت اجتماعی تا انتخابات استانها

آماده سازی گزارش های نهایی از ابتدای کار پویش سلامت اجتماعی تا انتخابات استانها

شرح خبر


تهیه و آماده سازی گزارش های نهایی پویش سلامت اجتماعی کشور ازآغاز کار تا انتخابات هماهنگ استان ها

توسط خانم ها پریسا نعمتی فرد و آیدا نوریانی

 


http://www.ngom.ir


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

فراخوان

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

آیدا نوریانی

پریسا نعمتی فرد

قزوین

ایران

گزارش