شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی اخبار اولین انتخابات هماهنگ سراسری پویش سلامت اجتماعی کشور

اولین انتخابات هماهنگ سراسری پویش سلامت اجتماعی کشور

اولین انتخابات هماهنگ سراسری پویش سلامت اجتماعی کشور

شرح خبر

برگزاری اولین انتخابات هماهنگ سراسری پویش سلامت اجتماعی کشور 

با حضور فعالین اجتماعی فرهنگی سراسر کشور

زمان: 

18 اسفند سال 1399 

ساعت:

11 صبح

 

 


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

فراخوان

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

انتخابات

انتخابات پویش سلامت اجتماعی کشور

انتخابات هماهنگ