شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی انتخابات برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان قم

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان قم

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان قم

شرح خبر

 

برگزاری انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور در استان قم

 

انتخابات استانی شبکه سلامت اجتماعی کشور، در استان قم با سخنرانی محمدرضا جعفری میزوجی دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور ، وبا حضور و همراهی جناب آقای لطفی معاونت ورزش وجوانان استان قزوین، جناب آقای جباری مدیر خبرگزاری برنا و مسئولین اداره کل ورزش و جوانان استان قم بصورت هماهنگ و مجازی برگزار شد

طی این انتخابات، جناب آقای حسین ملکی بعنوان رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان قم، وجناب آقای محمود مرادی جهان بعنوان دبیر شبکه سلامت اجتماعی استان قم انتخاب و معرفی شدند

 


 

تاریخ برگزاری: 1399/12/18


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

فراخوان

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

انتخابات قم

استان قم

انتخابات