شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی اخبار نشست دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور با اعضا و دبیر استانی و شهرستانی سلامت اجتماعی استان کرمان

نشست دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور با اعضا و دبیر استانی و شهرستانی سلامت اجتماعی استان کرمان

نشست دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور با اعضا و دبیر استانی و شهرستانی سلامت اجتماعی استان کرمان

شرح خبر

نشست دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور با اعضا و دبیر استانی و شهرستانی سلامت اجتماعی استان کرمان

با حضور معاونت اجتماعی سپاه کرمان،معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان و معاونین جبهه فرهنگی استان کرمان


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت

سلامت اجتماعی کشور

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

استانها

اجتماعی

فرهنگی

سلامت اجتماعی

سلامت

جوانان

فعالین اجتماعی

کرمان