شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی اخبار بازدید دبیر ملی شبکه سلامت از خانه جوانان استان کرمان

بازدید دبیر ملی شبکه سلامت از خانه جوانان استان کرمان

بازدید دبیر ملی شبکه سلامت از خانه جوانان استان کرمان

شرح خبر

 

بازدید دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور از خانه جوانان استان کرمان


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت

سلامت اجتماعی کشور

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

استانها

اجتماعی

فرهنگی

سلامت اجتماعی

سلامت

جوانان

فعالین اجتماعی

کرمان