شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی اخبار نشست شبکه سلامت اجتماعی استان کرمان با حضور دبیر ملی شبکه

نشست شبکه سلامت اجتماعی استان کرمان با حضور دبیر ملی شبکه

نشست شبکه سلامت اجتماعی استان کرمان با حضور دبیر ملی شبکه

شرح خبر

 

نشست شبکه سلامت اجتماعی استان کرمان با حضور جعفری میزوجی دبیر ملی شبکه سلامت اجتماعی کشور، رئیس قرارگاه خاتم الاوصیا استان کرمان، رئیس مجمع جوانان استان کرمان و شبکه امید زندگی


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت

سلامت اجتماعی کشور

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

استانها

اجتماعی

فرهنگی

سلامت اجتماعی

سلامت

جوانان

فعالین اجتماعی

کرمان