شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی اخبار جلسات توجیهی و انتخاب تیم اجرایی جوان و فعال پویش سلامت اجتماعی کشور

جلسات توجیهی و انتخاب تیم اجرایی جوان و فعال پویش سلامت اجتماعی کشور

اقدامات و جلسات آغازین پویش سلامت اجتماعی کشور

شرح خبر

جلسات توجیهی و انتخاب تیم اجرائی جوان و فعال پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی با هدف بهبود وضعیت سلامت در بعد اجتماعی و افزایش سطح کیفیت زندگی و ظرفیت سازی، در نیمه دوم سال 1399 شروع به تشکیل جلسات متعدد توجیهی و برنامه ریزی ، و انتخاب تیم اجرائی جوان، فعال، پرانرژی ودغدغه مند نموده است.


شما میتوانید فعالیت ها و برنامه های پویش سلامت اجتماعی کشور را از طریق صفحه اینستاگرامی ما نیز دنبال کنید.

social_health_scanning@

 


کلمات کلیدی


پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت

پویش سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت

شبکه سلامت اجتماعی

سلامت اجتماعی

سلامت

سلامتی

اجتماعی

پویش

شبکه

فراخوان

محمدرضا جعفری میزوجی

محمدرضا جعفری

جعفری

میزوجی

قزوین

ایران

وزارت ورزش و جوانان

جلسات

تیم اجرائی

اقدامات ابتدایی