شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار انتصابات جدید در شبکه سلامت اجتماعی استان لرستان

انتصابات جدید در شبکه سلامت اجتماعی استان لرستان

انتصابات جدید در شبکه سلامت اجتماعی استان لرستان

شرح خبر

 

انتصابات جدید در شبکه سلامت اجتماعی استان لرستان

اولین جلسه شبکه سلامت اجتماعی استان لرستان با حضور اعضای شورای مرکزی شبکه سلامت اجتماعی در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان برگزار شد.

طی این جلسه ، پس از هم اندیشی و ارائه برنامه ها، با تصویب شورای مرکزی، طی احکامی "همیلا هادیان" به عنوان سخنگو، "محمد درویشیان" به عنون مسئول روابط عمومی و "فاطمه باباعلی" به عنوان مسئول امور شعبات منصوب شدند.


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

فرهنگی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

ورزش و جوانان

انتخابات

استانها

ایران

سمن

فعالین اجتماعی

استان لرستان

لرستان

انتصابات جدید