شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار انتصابات جدید در شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل

انتصابات جدید در شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل

انتصابات جدید در شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل

شرح خبر

 

انتصابات جدید در شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل

اولین جلسه شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با حضور رئیس و اعضای شورای مرکزی شبکه سلامت اجتماعی استان ادبیل و با حضور معاونت امور جوانان  استان برگزار شد.

طی این جلسه پس از هم اندیشی و ارائه برنامه ها، با آرای شورای مرکزی "آقای پیمان زینالی" به عنوان مسئول روابط عمومی و "خانم پری ملکی" به عنوان امور شعبات شهرستان ها انتخاب شدند.


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

فرهنگی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

ورزش و جوانان

انتخابات

استانها

ایران

سمن

فعالین اجتماعی

انتصابات جدید

اردبیل