شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با مسئول اجرای فرمان امام استان

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با مسئول اجرای فرمان امام استان

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با مسئول اجرای فرمان امام استان

شرح خبر

 

 جلسه هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با حضور رئیس مجمع جوانان استان و جناب آقای فتحی ستوده مسئول اجرای فرمان امام استان اردبیل


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

فرهنگی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

ورزش و جوانان

انتخابات

استانها

ایران

سمن

فعالین اجتماعی

اردبیل

ستاد اجرای فرمان امام