شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار هم اندیشی رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با رئیس کتابخانه عمومی شهرستان بیله سوار

هم اندیشی رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با رئیس کتابخانه عمومی شهرستان بیله سوار

هم اندیشی رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با رئیس کتابخانه عمومی شهرستان بیله سوار

شرح خبر

 

هم اندیشی رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل بابهزاد اسلامی رئیس کتابخانه عمومی شهرستان بیله سوار،به مناسبت هفته کتاب و کتابخانه

در این دیدار دکتر اختیاری رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با بیان اهداف و رسالت شبکه سلامت اجتماعی؛ سلامت اجتماعی رانقطه مقابل آسیب های اجتماعی بیان کرد و ترویج فرهنگ در زندگی سالم را مهم و ضروری دانست.


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

فرهنگی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

ورزش و جوانان

انتخابات

استانها

ایران

سمن

فعالین اجتماعی

اردبیل

کتابخانه

بیله سوار