شبکه سلامت اجتماعی کشور

پویش سراسری بهبود سلامت اجتماعی

شبکه سلامت اجتماعی قزوین اخبار هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیله سوار

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیله سوار

هم اندیشی شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیله سوار

شرح خبر

 

هم اندیشی رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل با ماهری رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیله سوار

در این جلسه اختیاری رئیس شبکه سلامت اجتماعی استان اردبیل، بیکاری را یکی از معضلات عمده در زمینه آسیب های دانست.

همچنین ماهری رئیس تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزاری کارگاه های آموزشی و دوره های توانمندسازی جوانان را در زمینه اشتغال مهم قلمداد کرد.


کلمات کلیدی


شبکه سلامت اجتماعی کشور

شبکه سلامت اجتماعی

پویش سلامت اجتماعی کشور

پویش سلامت اجتماعی

محمدرضا جعفری میزوجی

جعفری میزوجی

آموزشی

فرهنگی

وزارت ورزش و جوانان

وزارت کشور

ورزش و جوانان

انتخابات

استانها

ایران

سمن

فعالین اجتماعی

اردبیل